خروجی فیلتر

نمایش خروجی فیلتر

مورخ 1399/7/5

بیشترین خرید درصد حقوقی

ززززززز

بیشترین فروش حقوقی

ووووو

صف فروش جمع آوری شده :

وووووو

صف خرید عرضه شده :

صف خرید قوی

صف فروش قوی

حجم مشکوک

ورود پول هوشمند

نمادهای دارای احتمال نوسان

کمترین P/E

ورود خروج سهامداران عمده

کمترین NAV